Isten népének missziója

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

41. Joining the mission of God,
the church is sent
with the gospel of the kingdom
to call everyone to know and follow Christ
and to proclaim to all
the assurance that in the name of Jesus
there is forgiveness of sin
and new life for all who repent and believe.
The Spirit calls all members
to embrace God’s mission
in their neighborhoods
and in the world:
to feed the hungry,
bring water to the thirsty,
welcome the stranger,
clothe the naked,
care for the sick,
and free the prisoner.
We repent of leaving this work to a few,
for this mission is central to our being.
41. Isten missziójához csatlakozva
az egyház elküldetett
a Királyság örömhírével,
hogy mindenkit Krisztus megismerésére és követésére hívjon,
és hogy kihirdesse mindenkinek
a biztos ígéretet, hogy Jézus nevében
van bűnbocsánat
és új élet mindazoknak, akik megtérnek és hisznek.
A Lélek arra hívja minden tagját,
hogy ragadja meg Isten misszióját
a közvetlen környezetében
és a világban:
adjon enni az éhezőnek,
adjon vizet a szomjazónak,
fogadja be a jövevényt,
ruházza fel a mezítelent,
ápolja a beteget,
és bocsássa szabadon a foglyokat.
Bánjuk a bűnünket, hogy ezt a munkát pár emberre hagytuk,
hiszen ez a misszió létezésünk központi része.
On our part in God’s mission, see Matthew 28:18-20, Luke 24:45-49, and John 17:18; on seeing our mission beyond our local community, Matthew 24:14 and Acts 13:1-3; on meeting the needs of people, Matthew 25:31-46 and Luke 4:18-19; and on the centrality of mission to our being, John 20:21.Az Isten missziójában való részünkről lásd Máté 28,18-20; Lukács 24,45-49; János 17,18; a missziónk helyi közösségünkön túlmutató horizontjáról lásd Máté 24,14 és ApCsel 13,1-3; az emberek szükségleteinek betöltéséről Máté 25,31-46 és Lukács 4,18-19; arról, hogy a misszió a létezésünk központi része lásd János 20,21.
42. In a world estranged from God,
where happiness and peace are offered in many names
and millions face confusing choices,
we witness—
with respect for followers of other ways—
to the only one in whose name salvation is found:
Jesus Christ.
In Jesus, God reconciles the world to himself.
God loves all creation;
his compassion knows no bounds.
42. Az Istentől elidegenedett világban,
ahol sok név kínál boldogságot és békességet,
és amelyben többmillió ember néz szembe a zavarba ejtő választási lehetőségekkel,
mi arról tanúskodunk –
tisztelve a más utat követőket –,
hogy az egyetlen, akinek a nevében üdvösség adatott:
Jézus Krisztus.
Jézusban Isten megbékíti a világot önmagával.
Isten a teljes teremtést szereti;
irgalma nem ismer határokat.
On the exclusive claims of Christ, see John 14:6 and Acts 4:12; on God’s love and compassion for the world, see Matthew 9:36-38 and John 3:16.Krisztus kizárólagos igényéről lásd János 14,6 és ApCsel 4,12; Isten szeretetéről és irgalmáról a világ felé lásd Máté 9,36-38 és János 3,16.
43. Jesus Christ rules over all.
To follow this Lord is
to serve him wherever we are
without fitting in,
light in darkness,
salt in a spoiling world.
43. Jézus Krisztus uralkodik minden fölött.
Ezt az Urat követni azt jelenti,
hogy őt szolgáljuk, bárhol is vagyunk,
ugyanakkor nem olvadunk bele a környezetünkbe:
világosság vagyunk a sötétségben,
só a megromló világban.
On the rule of Christ over the whole world, see Philippians 2:9-11, Colossians 1:15-20, and Revelation 11:15; on being light, salt, and not fitting in, see Matthew 5:13-16 and Romans 12:1-2.Krisztus uralmáról az egész világ fölött lásd Fil 2,9-11; Kol 1,15-20; Jel 11,15; világosságként és sóként élni beolvadás nélkül lásd Máté 5,13-16 és Róm 12,1-2.
44. Life is a gift from God’s hand,
who created all things.
Receiving this gift thankfully,
with reverence for the Creator,
we protest and resist
all that harms, abuses, or diminishes the gift of life,
whether by abortion, pollution, gluttony,
addiction, or foolish risks.
Because it is a sacred trust,
we treat all life with awe and respect,
especially when it is most vulnerable—
whether growing in the womb,
touched by disability or disease,
or drawing a last breath.
When forced to make decisions
at life’s raw edges,
we seek wisdom in community,
guided by God’s Word and Spirit.
44. Az élet Isten kezéből jövő ajándék,
aki mindent teremtett.
Hálával fogadjuk ezt az ajándékot,
becsülve a Teremtőt,
és tiltakozunk és ellenállunk
mindennel szemben, ami az élet ajándékát sérti, bántalmazza vagy kisebbíti,
legyen az abortusz, környezetszennyezés, dőzsölés,
függőség vagy ostoba veszélyeztetés.
Mivel ez egy szent letétemény,
minden élettel csodálattal és tisztelettel bánunk,
különösen a legsérülékenyebb állapotában –
amikor az anyaméhben növekszik,
fogyatékosság vagy betegség érinti,
vagy amikor az utolsó lélegzetéhez közeledik.
Amikor arra kényszerülünk, hogy döntést hozzunk
az élet határhelyzeteiben,
közösen keressük a bölcsességet
Isten Igéje és Lelke által vezetve.
On respect for all life, see Deuteronomy 5:17 and Psalm 104:14-30 and 139:14-16. Our very bodies are temples of the Holy Spirit: 1 Corinthians 6:19-20.Minden élet tiszteletéről lásd 5Mózes 5,17; Zsolt 104,14-30 és Zsolt 139,14-16. A testünk maga a Szentlélek temploma: 1Kor 6,19-20.
45. Since God made us male and female in his image,
we respect each other as equals,
not flaunting or exploiting our sexuality.
While our roles and capacities may differ,
we are careful not to confine God’s gifts and calling
to the shape of our cultural patterns or expectations.
Sexuality is disordered in our fallen world—
brokenness, abuse, pornography, and loneliness are the result—
but Christ’s renewing work gives hope
for order and healing
and surrounds suffering persons
with compassionate community.
45. Mivel Isten férfivá és nővé alkotott bennünket az ő képmására,
egyenlőként tiszteljük egymást,
nem kérkedve a szexualitásunkkal vagy kizsákmányolva azt.
Ha a szerepünk és képességeink különböznek is,
vigyázunk, hogy Isten ajándékait és elhívását ne korlátozzuk
kulturális mintáink vagy elvárásaink formájára.
A szexualitás eltorzult a bukott világunkban –
ennek eredménye a megtörtség, a bántalmazás, a pornográfia és a magányosság –
de Krisztus megújító munkája reménységet ad
a rendeződésre és gyógyulásra,
és a szenvedőket körbeveszi
érző szívű közösséggel.
Male and female, we are all made in God’s image: Genesis 1:26-27 and Galatians 3:27. On sexual disorder as a result of sin, see Romans 1:24 and 1 Corinthians 6:15-20.Férfiak és nők egyaránt Isten képmására teremtettünk: 1Mózes 1,26-27 és Gal 3,27. A bűn miatti szexuális torzulásról lásd Róm 1,24 és 1Kor 6,15-20.
46. We are the family of God,
serving Christ together in Christian community.
Single for a time or a life,
devoted to the work of God,
we offer our love and service
to the building of the kingdom.
Married, in relationships of lifelong loyalty,
we offer our lives to the same work:
building the kingdom,
teaching and modeling the ways of the Lord
so our children may know
Jesus as Lord
and learn to use their gifts
in lives of joyful service.
In friendship and family life,
singleness and marriage,
as parents and children,
we reflect the covenant love of God.
We lament the prevalence of divorce
and of selfish individualism in our societies.
We belong to God.
46. Isten családja vagyunk,
együtt szolgálva Krisztust a keresztyén közösségben.
Egyedülállóként, akár ideiglenesen akár egy életre vagyunk ebben az állapotban,
Isten munkájára szenteljük magunkat:
felajánljuk szeretetünket és szolgálatunkat
a királyság építésére.
Házasként élethosszig tartó hűséges kapcsolatban
felajánljuk életünket ugyanerre a munkára:
a királyság építésére,
tanítva és bemutatva az Úr útjait,
hogy gyermekeink megismerjék
Jézust Úrként,
és megtanulják használni ajándékaikat
örömteljesen szolgáló életükben.
Barátságban és családi életben,
egyedülállóként és házasként,
szülőként és gyermekként
Isten szövetségi szeretetét tükrözzük.
Bánkódunk, hogy mennyire elterjedt a válás
és az önző individualizmus a társadalmunkban.
Istené vagyunk.
See the apostle Paul’s discussion of singleness and marriage in 1 Corinthians 7. On the importance of teaching and modeling the ways of the Lord, see Deuteronomy 6:4-9, Proverbs 22:6, and Ephesians 6:1-4. Jesus’ teaching on divorce is found in Matthew 19:1-12 and Mark 10:1-12. That we together reflect the love of God is taught in John 13:34-35 and all of 1 John.Lásd Pál apostol egyedülállóságról és házasságról szóló kifejtését az 1Kor 7-ben. A tanítás és az Úr utjának bemutatásának fontosságáról lásd 5Mózes 6,4-9; Péld 22,6; Ef 6,1-4. Jézus válásról szóló tanítása a Máté 19,1-12-ben és Márk 10,1-12-ben található. Arról, hogy együtt tükrözzük Isten szeretét a János 13,34-35 és a teljes 1János tanít.
47. Serving the Lord
in whom all things hold together,
we support sound education in our communities,
and we foster schools and teaching
in which God’s truth shines in all learning.
All students,
without regard to abilities, race, or wealth,
bear God’s image
and deserve an education
that helps them use their gifts fully.
47. Az Urat szolgáljuk:
minden őbenne áll fenn.
Ezért segítjük a közösségeinkben a színvonalas oktatást,
és támogatjuk az iskolákat és a tanítást,
amiben Isten igazsága ragyog fel minden ismereten keresztül.
Minden diák,
függetlenül adottságaitól, rasszától vagy jómódúságától,
Isten képmását hordozza,
és joga van az oktatáshoz,
amely segíti őt ajándékainak teljes kihasználásában.
For the importance of education, see Deuteronomy 6:1-9 and Proverbs 4:1-9; for the need for God’s light, Psalm 119:105; for the central place of Christ, Colossians 1:17; for equal acceptance, James 2:1-13.Az oktatás jelentőségéről lásd 5Mózes 6,1-9 és Péld 4,1-9; Isten világosságára való szükségünkről Zsolt 119,105; Krisztus központi szerepéről Kol 1,17; az egyenlő elfogadásról Jak 2,1-13.
48. Our work is a calling from God.
We work for more than wages
and manage for more than profit
so that mutual respect
and the just use of goods and skills
may shape the workplace.
While we earn or profit,
we love our neighbors by providing
useful products and services.
In our global economy
we advocate meaningful work
and fair wages for all.
Out of the Lord’s generosity to us,
we give freely and gladly
of our money and time.
48. A munkánk Istentől jövő elhívás.
Nem pusztán a fizetésért dolgozunk
és nem pusztán a haszonért gazdálkodunk,
hanem azért, hogy a kölcsönös tisztelet,
valamint a javak és szakértelem igazságos használata
jellemezze a munka világát.
Míg pénzt keresünk vagy hasznot gyűjtünk,
szeretjük felebáratainkat azáltal, hogy
hasznos termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk számukra.
A világgazdaságunkban
felemeljük szavunkat az értelmes munka
és tisztességes bér mellett mindenki számára.
Isten velünk szemben tanúsított nagylelkűségéből merítve
adunk szabadon és örömmel
pénzünkből és időnkből.
For the place of work, see Genesis 2:15, Exodus 20:9, Ephesians 6:5-9, and 2 Thessalonians 3:6-13; for justice in the workplace, Ezekiel 34 and James 5:1-5; for generosity, 2 Corinthians 9 and 1 Thessalonians 4:9-12.A munka szerepéről lásd 1Mózes 2,15; 2Mózes 20,9; Ef 6,5-9 és 2Thessz 3,6-13; a munkahelyi igazságosságról Ez 34 és Jak 5,1-5; a nagylelkűségről 2Kor 9 és 1Thessz 4,9-12.
49. Rest and leisure are gifts from God
that relax us and set us free
to discover and to explore.
But we confess
that often our addiction to busyness
allows our tools and toys to invade our rest
and that an internet world with its temptations
distorts our leisure.
Reminding each other that
our Maker rested and gave us rest,
we seek to rest more trustingly
and to entertain ourselves more simply.
49. A pihenés és a szabadidő Isten ajándéka,
amellyel feltölt és szabaddá tesz arra,
hogy felfedezzünk és megismerjünk.
De megvalljuk,
hogy rászoktunk arra, hogy mindig elfoglaltak vagyunk és emiatt
az eszközeink és játékaink gyakran elárasztják a pihenésünket,
és az internetes világ a maga kísértéseivel
eltorzítja a szabadidőnket.
Emlékeztetjük egymást arra, hogy
Alkotónk megpihent és pihenést adott nekünk,
így igyekszünk több bizalommal pihenni,
és visszafogottabban szórakozni.
For rest, see Genesis 2:2-3 and Deuteronomy 5:12-15; for the discriminating use of leisure, Philippians 4:8-9 and Ephesians 4:17-32.A pihenésről lásd 1Mózes 2,2-3 és 5Mózes 5,12-15; a szabadidő bölcs eltöltéséről Fil4,8-9 és Ef 4,17-32.
50. Grateful for advances
in science and technology,
we participate in their development,
fostering care for creation
and respect for the gift of life.
We welcome discoveries that prevent or cure diseases
and that help support healthy lives.
We respect embryonic life,
approaching each new discovery,
whether of science or of medical technique,
with careful thought,
seeking the will of God.
50. Hálával az előrehaladásért
a tudomány és technológia területén,
részt veszünk azok fejlesztésében,
gondoskodva a teremtett világ megőrzéséről
és az élet ajándéka iránti tiszteletről.
Örömmel fogadjuk a találmányokat, amelyek megelőzik vagy gyógyítják a betegségeket
és segítik az egészséges életet.
Tiszteljük a magzati életet,
és minden egyes új találmányhoz,
jöjjön az akár a tudomány, akár az orvoslás területéről,
körültekintő óvatossággal viszonyulunk,
keresve Isten akaratát.
In Genesis 1:28-31 and 9:1-7, God gives to humanity the right and responsibility to develop and care for creation; for a reflection on the limitations of human technology and need for divine wisdom, see Job 28; for the continuing goodness of creation and the need for a prayerful approach to what we use of it, see 1 Timothy 4:4-5.Az 1Mózes 1,28-31-ben és 1Mózes 9,1-7-ben Isten az embert joggal és felelősséggel ruházza fel, hogy építse és őrizze a teremtést; az emberi technológia korlátaira és az isteni bölcsesség szükségességére reflektál a Jób 28; arról, hogy a teremtés jósága megmaradt, valamint hogy imádsággal kell élnünk azzal, amit használunk a teremtésből, lásd 1Tim 4,4-5.
51. We lament that our abuse of creation
has brought lasting damage
to the world we have been given:
polluting streams and soil,
poisoning the air,
altering the climate,
and damaging the earth.
We commit ourselves
to honor all God’s creatures
and to protect them from abuse and extinction,
for our world belongs to God.
51. Bánkódunk amiatt, hogy rosszul bántunk a teremtéssel,
és ezzel maradandó kárt okoztunk
a ránk bízott világnak:
a folyók és a talaj beszennyezésével,
a levegő mérgezésével,
az éghajlat változtatásával,
és a Föld pusztításával.
Elkötelezzük magunkat
Isten minden teremtményének megbecsülésére,
és hogy megvédjük őket a bántalmazástól és kihalástól,
mert a világunk Istené.
Genesis 1:28-29; 7:1-5; Psalm 8; and Romans 8:18-25 teach that we are entrusted with caring for the earth.1Mózes 1,28-29; 7,1-5; Zsolt 8 és Róm 8,18-25 azt tanítják, hogy meg vagyunk bízva a Földről való gondoskodással.
52. We obey God first;
we respect the authorities that rule,
for they are established by God:
we pray for our rulers,
and we work to influence governments—
resisting them only when Christ and conscience demand.
We are thankful for the freedoms
enjoyed by citizens of many lands;
we grieve with those who live under oppression,
and we seek for them the liberty to live without fear.
52. Elsősorban Istennek engedelmeskedünk;
tiszteljük a kormányzó hatalmakat,
mert azokat Isten állította föl:
imádkozunk a vezetőinkért,
és munkálkodunk azon, hogy hassunk a döntéshozókra –
csak akkor állunk ellen nekik, ha azt Krisztus és a lelkiismeret parancsolja.
Hálásak vagyunk a szabadságért,
amelyet sok országban élvezhetnek a polgárok;
osztozunk azok fájdalmában, akik elnyomás alatt élnek és törekszünk arra, hogy szabadon élhessenek félelem nélkül.
Romans 13:1-7 teaches respect for governing authorities (see also 1 Peter 2:13-17); Revelation 13 illustrates government gone wrong. Colossians 1:16 teaches that authority and power come from Christ; Ephesians 6:12 warns us that authority and power can become infected by evil.A Róm 13,1-7 tanít a kormányzó hatalmakkal szembeni tiszteletről (lásd még 1Péter 2,13-17); a Jel 13 illusztrálja, a világi hatalmak romlottságát. A Kol 1,16 azt tanítja, hogy a hatalom és erő Krisztustól van; az Ef 6,12 figyelmeztet, hogy a hatalmakat és erőket a gonosz meg tudja fertőzni.
53. We call on all governments to do public justice
and to protect the rights and freedoms
of individuals, groups, and institutions
so that each may do their tasks.
We urge governments and pledge ourselves
to safeguard children and the elderly
from abuse and exploitation,
to bring justice to the poor and oppressed,
and to promote the freedom
to speak, work, worship, and associate.
53. Felszólítunk minden kormányt, hogy gyakorolják az igazságszolgáltatást,
és védelmezzék a jogait és szabadságát
az egyéneknek, csoportoknak és intézményeknek,
hogy azok mind végezhessék feladatukat.
Sürgetjük a kormányokat és elkötelezzük magunkat
a gyerekek és idősek védelmezésére
a bántalmazással és a kizsákmányolással szemben;
valamint a szegények és elnyomottak igazságának érvényesítésére;
és a szóláshoz, munkához, istentisztelethez, gyülekezéshez való
szabadság elősegítésére.
That governments are called to justice generally and that how a government treats the poor and the weak is a key indicator of a society’s commitment to justice is taught in all the prophets and in psalms like Psalm 72.Minden próféta és a Zsoltárok (például a Zsolt 72) tanítja, hogy a hatalmaknak általánosságban az igazságot kell szolgálniuk, és a társadalom igazság melletti elkötelezettségének legfontosabb mutatója az, ahogyan az a szegénnyel és a gyengével bánik.
54. Followers of the Prince of Peace
are called to be peacemakers,
promoting harmony and order
and restoring what is broken.
We call on our governments to work for peace
and to restore just relationships.
We deplore the spread of weapons
in our world and on our streets
with the risks they bring
and the horrors they threaten.
We call on all nations to reduce their arsenals
to what is needed
in the defense of justice and freedom.
We pledge to walk in ways of peace,
confessing that our world belongs to God;
he is our sure defense.
54. A Békesség Fejedelmének követőiként
békekövetekké hívattunk el,
hogy előmozdítsuk a harmóniát és a rendet,
és helyreállítsuk azt, ami megtört.
Felszólítjuk országunk vezetőit, hogy munkálkodjanak a békén
és állítsák helyre az igazságos viszonyokat.
Elítéljük a fegyverek terjedését
a világunkban és az utcáinkon,
és a bennük rejlő veszélyt,
valamint a borzalmat, amellyel fenyegetnek.
Felszólítjuk a nemzeteket, hogy csökkentsék fegyverkészletüket
annyira, amennyi szükséges
az igazságszolgáltatáshoz és a szabadság védelméhez.
Elkötelezzük magunkat, hogy a béke útján járjunk,
megvallva, hogy a világunk Istené;
ő a mi biztos védelmünk.
Isaiah 2:1-4 expresses God’s will for peace, and Jesus said, “Blessed are the peacemakers . . .” (Matthew 5:9).Az Ézs 2,1-4 kifejezi, hogy Isten akarata a béke, valamint Jézus mondta: „Boldogok, akik békét teremtenek.” (Máté 5,9).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.