Krisztus

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

23. Remembering the promise
to reconcile the world to himself,
God joined our humanity in Jesus Christ—
the eternal Word made flesh.
He is the long-awaited Messiah,
one with us
and one with God,
fully human and fully divine,
conceived by the Holy Spirit
and born of the virgin Mary.
23. Megemlékezve az ígéretéről,
hogy megbékélteti a világot önmagával,
Isten Jézus Krisztusban belépett emberi világunkba –
az örök Ige testet öltött.
Ő a rég várt Messiás,
aki velünk egy,
és aki egy Istennel,
tökéletesen ember és tökéletesen Isten:
fogantatott a Szentlélektől,
született szűz Máriától.
For Jesus as the incarnate Son of God, see Luke 1:31-35, John 1:1-14, and Hebrews 1:2-3.Jézust a testet öltött Isten Fiaként lásd Lukács 1,31-35; János 1,1-14 és Zsid 1,2-3.
24. As the second Adam,
Jesus chose the path we had rejected.
In his baptism and temptations,
teaching and miracles,
battles with demons
and friendships with sinners,
Jesus lived a full and righteous human life before us.
As God’s true Son,
he lovingly obeyed the Father
and made present in deed and word
the coming rule of God.
24. Második Ádámként
Jézus azon az úton járt, amelyet mi megvetettünk.
Keresztségében és kísértéseiben,
tanításában és csodáiban,
démonokkal való küzdelmeiben,
bűnösökkel való barátságában
Jézus teljes és igaz emberi életet élt előttünk.
Isten igaz Fiaként
szeretettel engedelmeskedett az Atyának,
és tetteiben és szavaiban jelenvalóvá tette
Isten eljövendő királyságát.
In Romans 5:12-21, Christ is designated the second Adam. Hebrews 2:10-18 and 4:14-5:2 teach about his life of righteous humanity; the announcement of the kingdom is found, among other places, in Mark 1:1, 14, 15.A Róm 5,12-21 Krisztust második Ádámként írja le. A Zsid 2,10-18 és Zsid 4,14-5,2 igaz emberi életéről tanítanak; Isten uralmának kihirdetését többek közt lásd Márk 1,1; 14,15.
25. Standing in our place,
Jesus suffered during his years on earth,
especially in the tortures of the cross.
He carried God’s judgment on our sin—
his sacrifice removed our guilt.
God raised him from the dead:
he walked out of the grave,
conqueror of sin and death—
Lord of Life!
We are set right with God,
given new life,
and called to walk with him
in freedom from sin’s dominion.
25. A helyünkre állva
Jézus szenvedett földi évei során,
különösen is a kereszt kínjai között.
Isten ítéletét hordozta bűnünkért –
áldozata elvette bűnünket.
Isten feltámasztotta őt a halálból:
kijött a sírból,
legyőzte a bűnt és a halált –
ő az Élet Ura!
Megigazultunk Isten előtt,
új életet kaptunk,
és elhívott, hogy vele járjunk
szabadon a bűn uralmától.
For Jesus’ lifelong suffering, see Hebrews 5:7-10. All four of the gospel passion accounts portray the depths of his suffering on the cross. Jesus’ resurrection victory is proclaimed often, especially in Matthew 28:1-10 and 1 Corinthians 15:20-28.Jézus életen át tartó szenvedéséről lásd Zsid 5,7-10. Mind a négy evangélium szenvedéstörténete bemutatja a kereszthalál szenvedésének mélységeit. A győzelmet, amelyet Jézus a feltámadásában aratott, több helyen is hírül adják, különösen is a Máté 28,1-10 és 1Kor 15,20-28.
26. Being both divine and human,
Jesus is the only mediator.
He alone paid the debt of our sin;
there is no other Savior.
We are chosen in Christ
to become like him in every way.
God’s electing love sustains our hope:
God’s grace is free
to save sinners who offer nothing
but their need for mercy.
26. Mivel egyszerre Isten és ember,
ezért Jézus az egyetlen közbenjáró.
Egyedül ő fizette meg a bűnért való tartozást;
nincs más Megváltó.
Krisztusban ki vagyunk választva,
hogy mindenben hozzá hasonlókká legyünk.
Isten kiválasztó szeretete táplálja a reményünket:
Isten ingyen kegyelme
megmenti a bűnösöket, akik nem tudnak mást felmutatni,
mint az irgalomra szorultságukat.
Christ is shown to be our mediator in 1 Timothy 2:5 and Hebrews 9:11-15, and our only Savior in John 14:6 and Acts 4:12. For our election in Christ to be like Christ, see Romans 8:29, 2 Corinthians 3:18, and Ephesians 1:3-4.Az 1Tim 2,5 és Zsid 9,11-15 Krisztust egyetlen közbenjárónkként mutatja be, a János 14,6 és ApCsel 4,12 pedig egyetlen Megváltónkként. A Krisztusban való kiválasztásunkról, hogy Krisztushoz hasonlókká váljunk, lásd Róm 8,29, 2Kor 3,18 és Ef 1,3-4.
27. Jesus ascended in triumph,
raising our humanity to the heavenly throne.
All authority, glory, and sovereign power
are given to him.
There he hears our prayers
and pleads our cause before the Father.
Blessed are all
who take refuge in him.
27. Jézus felemeltetett dicsőségben,
így az embert mennyei trónra emelte.
Minden tisztelet, dicsőség és királyi hatalom
neki adatott.
Ott meghallgatja imádságainkat,
és esedezik értünk az Atya színe előtt.
Mind boldog,
aki hozzá menekül.
For Christ’s universal authority and intercession as ascended Lord, see Matthew 28:18, Psalm 2:12, 1 John 2:1-2, and Hebrews 7:25. For the ascension of our humanity with him, see Hebrews 4:14-16; Ephesians 1:20-22; 2:6; and Colossians 3:1-4.Krisztus mindenek fölötti hatalmáról, illetve a mennybe ment Úrként végzett közbenjárásáról lásd Máté 28,18; Zsolt 2,12; 1János 2,1-2 és Zsid 7,25. Hogy az emberi természetünk vele együtt felemeltetett, lásd Zsid 4,14-16; Ef 1,20-22; 2,6; Kol 3,1-4.

One thought on “Krisztus”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.