Szentlélek

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

28. At Pentecost, promises old and new are fulfilled.
The ascended Jesus becomes the baptizer,
drenching his followers with his Spirit,
creating a new community
where Father, Son, and Holy Spirit make their home.
Revived and filled with the breath of God,
women and men,
young and old,
dream dreams
and see visions.
28. Pünkösdkor régi és új ígéretek teljesedtek be.
A mennybe ment Jézus keresztel,
követőire árasztja Lelkét,
ezzel egy új közösséget teremt,
akik között az Atya, a Fiú és a Szentlélek otthont készít magának.
Újjáéledve és Isten leheletével betöltekezve
nők és férfiak,
fiatalok és idősek,
álmokat álmodnak
és látomásokat látnak.
On the fulfillment of promises at Pentecost along with dreams and visions, see Acts 2:16-21. On the ascended Jesus as baptizer and also the imagery of drenching in baptism of the Spirit, see Luke 3:16; John 1:32-33; 20:22; and Acts 2:32-33. On the Spirit creating a new community, note Acts 2:41-47 following Pentecost. On the Father, Son, and Spirit making their home with God’s people, see John 14:15-24.Az ígéretek pünkösdi beteljesedéséről, melyet álmok és látomások kísérnek, lásd ApCsel 2,16-21. Jézusról mint aki keresztel, valamint a Szentlélek keresztségében való megmosatásról lásd Lukács 3,16; János 1,32-33; 20,22 és ApCsel 2,32-33. Arról, hogy a Szentlélek új közösséget teremt, lásd ApCsel 2,41-47 pünkösdöt követően. Arról, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek otthont készít magának Isten népe között, lásd János 14,15-24.
29. The Spirit renews our hearts
and moves us to faith,
leads us into truth,
and helps us to pray,
stands by us in our need,
and makes our obedience fresh and vibrant.
God the Spirit lavishes gifts on the church
in astonishing variety—
prophecy, encouragement, healing,
teaching, service, tongues, discernment—
equipping each member
to build up the body of Christ
and to serve our neighbors.
29. A Lélek megújítja szívünket
és hitre juttat,
elvezet az igazságra,
segít imádkozni,
mellettünk áll a szükségben,
és engedelmességünket frissé és elevenné teszi.
A Szentlélek Isten az egyházra árasztja ajándékait
lenyűgöző sokféleségben –
prófétálás, buzdítás, gyógyítás,
tanítás, szolgálat, nyelveken szólás, ítélőképesség –,
és minden tagját alkalmassá teszi
Krisztus testének építésére
és felebarátaink szolgálatára.
On the Spirit’s work of renewing our hearts, see Titus 3:4-7; moving us to faith, Romans 5:1-5; leading us into truth, John 16:13; helping us to pray, Romans 8:26-27; standing by us in our need, Hebrews 2:18; and making our obedience fresh and vibrant, Romans 8:1-11. On the Spirit’s gifts, see 1 Corinthians 12 and Romans 12:3-8.Arról, hogy a Szentlélek megújítja a szívünket, lásd Tit 3,4-7; hitre juttat: Róm 5,1-5; igazságban vezet: János 16,13; segít imádkozni: Róm 8,26-27; mellettünk áll a szükségben: Zsid 2,18; és engedelmességünket frissé és elevenné teszi: Róm 8,1-11. A Lélek ajándékairól lásd 1Kor 12 és Róm 12,3-8.
30. The Spirit gathers people
from every tongue, tribe, and nation
into the unity of the body of Christ.
Anointed and sent by the Spirit,
the church is thrust into the world,
ambassadors of God’s peace,
announcing forgiveness and reconciliation,
proclaiming the good news of grace.
Going before them and with them,
the Spirit convinces the world of sin
and pleads the cause of Christ.
Men and women, impelled by the Spirit,
go next door and far away
into science and art,
media and marketplace—
every area of life,
pointing to the reign of God
with what they do and say.
30. A Lélek egy népet gyűjt össze
minden nyelvből, törzsből és nemzetből
Krisztus testének egységébe.
A Szentlélektől felkenve és küldve
az egyház a világba rendeltetett,
hogy Isten békeköveteként
megbocsátást és megbékélést hirdessen,
és kikiáltsa a kegyelem örömhírét.
Előttük és velük járva
a Szentlélek meggyőzi a világot a bűnről,
és Krisztus ügyét viszi előre.
Férfiak és nők a Szentlélektől hajtva
mennek el közelre és távolra,
a tudomány és a művészet,
a média és a piac –
az élet minden területére,
hogy Isten uralmára mutassanak
mindazzal, amit tesznek és mondanak.
On the gathering of all nations, see Revelation 7:9-17; on the Spirit and the church’s mission, John 20:21-22, Luke 24:49, and Acts 1:8; on the church’s mission as ambassadors, 2 Corinthians 5:18-21; on the work of the Spirit in the world, John 16:7-11; and on the breadth of the church’s mission in the Spirit, Philippians 1:27-2:15.Minden nép összegyűjtéséről lásd Jel 7,9-17. A Lélek és az egyház missziójáról János 20,21-22; Lukács 24,49 és ApCsel 1,8. Az egyház követként végzett missziójáról 2Kor 5,18-21. A Lélek munkájáról, amelyet a világban végez János 16,7-11. Az egyház Szentlélekben végzett missziójának köréről Fil 1,27-2,15.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.