Isten új népe

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

34. In our world,
where many journey alone,
nameless in the bustling crowd,
Satan and his evil forces
seek whom they may scatter and isolate;
but God, by his gracious choosing in Christ,
gathers a new community—
those who by God’s gift
put their trust in Christ.
In the new community
all are welcome:
the homeless come home,
the broken find healing,
the sinner makes a new start,
the despised are esteemed,
the least are honored,
and the last are first.
Here the Spirit guides
and grace abounds.
34. A világunkban,
ahol sokan egyedül járják az útjukat,
névtelenül a tolongó tömegben,
a Sátán és az ő gonosz hadereje
igyekszik szétszórni és elszigetelni őket;
de Isten, kegyelmi kiválasztása szerint Krisztusban
egy új közösséget gyűjt egybe –
azokat, akik Isten ajándéka révén
Krisztusba vetik bizalmukat.
Az új közösség
mindenkit befogad:
a hontalanok otthonra lelnek,
a megtörtek meggyógyulnak,
a bűnösök új életet kezdenek,
a lenézetteket megbecsülik,
a legkisebbeket nagyra tartják,
és az utolsókból elsők lesznek.
Itt a Lélek a vezető,
és árad a kegyelem.
For the new community, see 1 Peter 2:4-7; for the attacks of Satan, 1 Peter 5:8-11; for the gracious welcome, Matthew 11:28-30 and 1 Peter 5:5-7.Az új közösségről lásd 1Pét 2,4-7; a Sátán támadásairól 1Pét 5,8-11; a kegyelmi befogadásról Máté 11,28-30 és 1Pét 5,5-7.
35. The church is the fellowship of those
who confess Jesus as Lord.
She is the bride of Christ,
his chosen partner,
loved by Jesus and loving him:
delighting in his presence,
seeking him in prayer—
silent before the mystery of his love.
35. Az egyház azoknak a közössége,
akik Jézust vallják Úrnak.
Az egyház Krisztus menyasszonya,
választott társa,
akit Jézus szeret és aki viszontszereti őt:
gyönyörködik az ő jelenlétében,
őt keresi imádságban –
némán áll szerelmének rejtélye előtt.
For the confession, see Matthew 10:32-33; for the church as the bride of Christ, see Ephesians 2:6; 5:21-33; 1 John 3:11-17; 4:13-21; and Revelation 21:9.A hitvallástételről lásd Máté 10,32-33; az egyházról mint Krisztus menyasszonyáról lásd Ef 2,6; Ef 5,21-33; 1János 3,11-17; 4,13-21 és Jel 21,9.
36. Our new life in Christ
is celebrated and nourished
in the fellowship of congregations,
where we praise God’s name,
hear the Word proclaimed,
learn God’s ways,
confess our sins,
offer our prayers and gifts,
and celebrate the sacraments.
36. A Krisztusban való új életünket
ünnepeljük és tápláljuk
a gyülekezeti közösségben,
ahol Isten nevét dicsérjük,
a hirdetett Igét hallgatjuk,
Isten útjairól tanulunk,
megvalljuk bűneinket,
felajánljuk imánkat és adományunkat
és ünnepeljük a sákramentumokat.
For the church’s worship, see Matthew 6:5-15; 28:18-20; Acts 2:41-47; Romans 10; and 1 Corinthians 11:17-34.Az egyház istentiszteletéről lásd Máté 6,5-15; 28,18-20; ApCsel 2,41-47; Róm 10; 1Kor11,17-34.
37. God meets us in the sacraments,
communicating grace to us
by means of water, bread, and wine.
In baptism,
whether of the newly born
or newly converted,
God reminds and assures us
of our union with Christ in covenant love,
the washing away of our sin,
and the gift of the Holy Spirit—
expecting our love and trust in return.
37. Isten találkozik velünk a sákramentumokban,
kegyelmét közli velünk
a víz, a kenyér és a bor jegyeiben.
A keresztségben,
legyen az akár újszülötté
akár új megtérőé,
Isten emlékeztet és biztosít bennünket
a Krisztussal való egységünkről a szeretet szövetségében,
valamint a bűneink eltörléséről
és a Szentlélek ajándékáról –
melyre válaszul várja szeretetünket és bizalmunkat.
Matthew 3:13-17, with Matthew 28:19, establishes baptism as a gospel sacrament. That baptism is for children as well as adults and is accompanied by the gift of the Spirit is indicated in Acts 2:38-39. Titus 3:5 calls baptism a washing away of sins. Romans 6:1-11 and Galatians 3:27 show how it forms us as members of Christ. 1 Corinthians 10:1-10 indicates that baptism in itself is not a guarantee of salvation.A Máté 3,13-17 és Máté 28,19 a keresztséget az evangélium sákramentumává teszi. Azt, hogy a keresztség a gyerekek és felnőttek részére egyaránt van, és hogy a Lélek ajándéka társul hozzá, az ApCsel 2,38-39 mutatja. A Tit 3,5 a keresztséget a bűnök lemosásának nevezi. A Róm 6,1-11 és a Gal 3,27 leírja, hogy hogyan formál ez bennünket Krisztus tagjaivá. Az 1Kor 10,1-10 jelzi, hogy a keresztség önmagában nem garantálja az üdvösséget.
38. In the Lord’s Supper, Christ offers
his own crucified body and shed blood
to his people,
assuring them a share
in his death and resurrection.
By the Holy Spirit, he feeds us
with his resurrection life
and binds us to each other
as we share one loaf and cup.
We receive this food gladly,
believing, as we eat,
that Jesus is our life-giving food and drink
and that he will come again
to call us to the wedding feast of the Lamb.
38. Az úrvacsorában Krisztus adja
az ő megfeszített testét és kiontott vérét
az ő népének,
biztosítva őket, hogy részük van
az ő halálában és feltámadásában.
A Szentlélek által táplál bennünket
az ő feltámadt életével,
és egymáshoz köt minket,
ahogy egy kenyérből és egy pohárból részesedünk.
Örömmel fogadjuk ezt az ételt,
és hisszük, hogy ahogyan ezt esszük,
Jézus a mi életadó ételünk és italunk,
és hogy újra el fog jönni azért,
hogy a Bárány menyegzőjére hívjon bennünket.
Matthew 26:17-29 and parallels establish the Lord’s Supper as a gospel sacrament. On the meaning of the Lord’s Supper, see 1 Corinthians 5:7-8; 8:1-13; 10:14-21; and 11:23-26. See also Jesus’ strong words on his presence in the Lord’s Supper in John 6:48-58.A Máté 26,17-29 és a párhuzamos helyek teszik az úrvacsorát az evangélium sákramentumává. Az úrvacsora jelentéséről lásd 1Kor 5,7-8; 1Kor 8,1-13; 1Kor 10,14-21; 1Kor 11,23-26. Lásd még Jézus erős szavait az úrvacsorában való jelenlétéről a János 6,48-58-ban.
39. The church is a gathering
of forgiven sinners called to be holy.
Saved by the patient grace of God,
we deal patiently with others
and together confess our need
for grace and forgiveness.
Restored in Christ’s presence,
shaped by his life,
this new community lives out
the ongoing story of God’s reconciling love,
announces the new creation,
and works for a world of justice and peace.
39. Az egyház azoknak a gyülekezete,
akik megbocsátott bűnösökként szent életre hívattak el.
Isten hosszútűrő kegyelme által menekültünk meg,
ezért mi is türelemmel bánunk másokkal,
és együtt valljuk meg, hogy szükségünk van
kegyelemre és megbocsátásra.
Krisztus jelenlétében helyreállítva,
az ő élete által formálva
ez a közösség megéli
Isten megbékítő szeretetének most is zajló történetét,
az új teremtést hirdeti,
és munkálkodik az igazság és béke világáért.
On the church as a forgiven community called to be holy, see Ephesians 1:3-7; on dealing with one another patiently, Galatians 6:1-5 and Colossians 3:12-14; on the need for confession and restoration, 1 John 1:8-2:6; and on living out God’s reconciling love as part of a new creation, 2 Corinthians 5:17-21 and 1 John 3:16-17.Az egyházról, mint a megbocsátottak közösségéről, amely szentségre hívatott el, lásd Ef 1,3-7; az egymás felé tanúsított türelemről lásd Gal 6,1-5 és Kol 3,12-14; a bűnvallás és helyreállítás szükségéről lásd 1János 1,8-2,6; Isten megbékítő szeretetének megéléséről, mint ami az új teremtés része 2Kor 5,17-21 és 1János 3,16-17.
40. We grieve that the church,
which shares one Spirit, one faith, one hope,
and spans all time, place, race, and language,
has become a broken communion in a broken world.
When we struggle
for the truth of the gospel
and for the righteousness God demands,
we pray for wisdom and courage.
When our pride or blindness
hinders the unity of God’s household,
we seek forgiveness.
We marvel that the Lord gathers the broken pieces
to do his work
and that he blesses us still
with joy, new members,
and surprising evidences of unity.
We commit ourselves to seeking and expressing
the oneness of all who follow Jesus,
and we pray for brothers and sisters
who suffer for the faith.
40. Fájlaljuk, hogy az egyház,
amelyben egy a Lélek, egy a hit, egy a reménység,
és amely átível minden időn, helyen, rasszon és nyelven,
megtört közösséggé vált a megtört világban.
Amikor küzdünk
az evangélium igazságáért
és az Isten által elvárt igazságosságért,
imádkozunk bölcsességért és bátorságért.
Amikor a büszkeségünk vagy vakságunk
hátráltatja Isten házanépének egységét,
bocsánatért esedezünk.
Csodáljuk, ahogyan az Úr egybegyűjti a széttört darabokat
az ő munkájának végzésére,
és hogy továbbra is megáld minket
örömmel, új tagokkal
és az egység bámulatos jeleivel.
Elkötelezzük magunkat, hogy keressük és kifejezzük
az egységét mindazoknak, akik Jézust követik,
és imádkozunk azokért a testvéreinkért,
akik a hitért szenvednek.
On the unity of the church, see John 17:20-23 and Ephesians 2:11-22; 4:1-16.Az egyház egységéről lásd János 17,20-23 és Ef 2,11-22; Ef 4,1-16.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.