Preambulum

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

This second edition of Our World Belongs to God was approved by Synod 2008 of the Christian Reformed Church in North America. (The first edition was adopted by Synod 1986.) While not having confessional status, it is meant to give a hymn-like expression of our faith within the heritage of the Reformed confessions, especially addressing issues that confront the church today. „A világunk Istené” (Our World Belongs to God) című tanúságtételnek e második változatát jóváhagyta az Észak-Amerikai Keresztyén Református Egyház (Christian Reformed Church in North America) Zsinata 2008-ban. (Az első változatot az 1986-os zsinat fogadta el.) Nem került ugyan a hitvallások közé, de azzal a szándékkal született, hogy a református hitvallások örökségében a hitünket himnusz-szerű formában kifejezzük, különösen is azokkal a kérdésekkel foglalkozva, amelyekkel az egyház ma szembenéz.
1. As followers of Jesus Christ,
living in this world—
which some seek to control,
and others view with despair—
we declare with joy and trust:
Our world belongs to God!
1. Jézus Krisztus követőiként
ebben a világban élve —
melyet némelyek irányítani igyekeznek,
mások pedig kétségbeesve néznek —
mi örömmel és bizalommal hirdetjük:
a világunk Istené!
For God’s ownership of all things, see Psalm 24:1 (quoted in 1 Cor. 10:26), Job 41:11, and Deuteronomy 10:14. That this is also “our world”—given to the human race to keep and care for—is one of the themes of the creation stories in Genesis 1 and 2.Arról, hogy minden Isten tulajdona, lásd Zsolt 24,1 (idézi 1Kor 10,26), Jób 41,11 és 5Mózes 10,14. Az 1Mózes 1-2 teremtéstörténetének egyik témája, hogy a világ a „mi világunk” is, amelyet az emberiség azért kapott, hogy őrizze és gondoskodjon róla.
2. From the beginning,
through all the crises of our times,
until the kingdom fully comes,
God keeps covenant forever:
Our world belongs to God!
God is King: Let the earth be glad!
Christ is victor: his rule has begun!
The Spirit is at work: creation is renewed!
Hallelujah! Praise the Lord!
2. Kezdettől fogva,
korunk minden válságán át,
amíg a királyság teljesen el nem jön,
Isten örökké megtartja szövetségét:
A világunk Istené!
Isten a király: örüljön a föld!
Krisztus győzött: uralma elkezdődött!
A Lélek munkálkodik: a teremtés újjá lett!
Hallelujah! Dicsérjétek az Urat!
For God’s faithfulness, see, among many passages, Psalm 89, 117, 145; Romans 8:31-39; and Hebrews 10:23. For the victory of God in Christ and the rule of Christ, see 1 Corinthians 15:54-57, Philippians 2:9-11, and Revelation 1:13-18. For the Spirit’s work renewing creation, see Genesis 1 and Romans 8.Isten hűségéről más szakaszok mellett lásd: Zsolt 89; 117; 145; Róm 8,31-39; Zsid 10,23. Isten Krisztusban aratott győzelméről és Krisztus uralkodásáról lásd 1Kor 15,54-57; Fil 2,9-11; Jel 1,13-18. A Lélek teremtést megújító munkájáról lásd: 1Mózes 1 és Róm 8.
3. Still, despair and rebellious pride fill the earth:
some, crushed by failure
or broken by pain,
give up on life and hope and God;
others, shaken,
but still hoping for human triumph,
work feverishly to realize their dreams.
As believers in God,
we also struggle with the spirits of this age,
resisting them in the power of the Spirit,
testing them by God’s sure Word.
3. De még keserűség és lázadó büszkeség tölti be a földet:
némelyek kudarctól összeroppanva
vagy fájdalomtól megtörve
lemondanak az életről, a reményről és Istenről;
mások megrendülve ugyan,
de mégis reménykedve az emberi diadalban,
megszállottan dolgoznak, hogy megvalósítsák álmaikat.
Mi, akik Istenben hiszünk,
szintén küzdünk e kor szellemi erőivel,
ellenállva azoknak Isten Szellemének erejében,
próbára téve őket Isten szilárd Igéjén.
Psalm 2 expresses the rebellious spirit of the human race. See also Romans 1-3. Ephesians 6:10-17 describes the struggle of believers with the spirits of the age. On testing the spirits, see 1 John 4.A Zsolt 2 jól ábrázolja az emberiség lázadó szellemiségét. Lásd még Róm 1-3. Az Ef 6,10-17 leírja a hívők küzdelmét a kor szellemi erőivel. A lelkek megvizsgálásáról lásd 1János 4.
4. Our world, fallen into sin,
has lost its first goodness,
but God has not abandoned the work of his hands:
our Maker preserves this world,
sending seasons, sun, and rain,
upholding all creatures,
renewing the earth,
promising a Savior,
guiding all things to their purpose.
4. A világunk bűnbe esve
elvesztette kezdeti jóságát,
de Isten nem hagyta el keze munkáját:
Alkotónk megőrzi ezt a világot,
ad évszakokat, napot és esőt,
éltet minden teremtményt,
megújítja a földet,
Megváltót ígér,
célra vezet mindent.
See Genesis 3; 9:8-16; Psalm 104, especially verse 30; Matthew 5:45; and Acts 14:17. For the promises of a Savior, see Genesis 3:15; Isaiah 7:14; 11:1-5; 42:1-7, 53; and Micah 5:2.Lásd 1Mózes 3; 9,8-16; Zsolt 104, különösen is a 30. verset; Máté 5,45; ApCsel 14,17. A Megváltó ígéretéhez lásd 1Mózes 3,15; Ézs 7,14; 11,1-5; 42,1-7; 53; Mik 5,2.
5. God holds this world
with fierce love.
Keeping his promise,
he sends Jesus into the world,
pours out the Holy Spirit,
and announces the good news:
sinners who repent and believe in Jesus
live anew as members of the family of God—
the firstfruits of a new creation.
5. Isten megőrzi ezt a világot
szenvedélyes szeretettel.
Ígéretét megtartva
elküldi Jézust a világba,
kitölti Szentlelkét,
és kihirdeti a jó hírt:
a bűnösök, akik megtérnek és hisznek Jézusban,
új életet élnek Isten családtagjaiként–
ők az új teremtés zsengéi.
For God’s fierce love, see Hosea 11, especially verses 10-11. For statements of the gospel message, see John 3:1-21, Acts 2:36-39, Romans 10:7-11, and Ephesians 2:1-10. For “firstfruits,” see Leviticus 23:9-14 and James 1:18.Isten szenvedélyes szeretetéről lásd Hós 11, különösen a 10-11. verseket. Az örömhírről szóló kijelentésekért lásd: Ján 3,1-21; Csel 2,36-39; Róm 10,7-11 és Ef 2,1-10. A „zsengéről” lásd 3Mózes 23,9-14 és Jak 1,18.
6. We rejoice in the goodness of God,
renounce the works of darkness,
and dedicate ourselves to holy living.
As covenant partners,
set free for joyful obedience,
we offer our hearts and lives
to do God’s work in the world.
With tempered impatience,
eager to see injustice ended,
we expect the Day of the Lord.
We are confident
that the light
which shines in the present darkness
will fill the earth
when Christ appears.
Come, Lord Jesus.
Our world belongs to you.
6. Örvendezünk Isten jóságában,
megtagadjuk a sötétség cselekedeteit,
és elszánjuk magunkat szent életre.
Szövetséges társként,
megszabadítva örömteli engedelmességre,
felajánljuk a szívünket és életünket
Isten munkájára a világban.
Csitított türelmetlenséggel
vágyjuk már látni az igazságtalanság végét,
várjuk az Úr napját.
Bizalommal vagyunk,
hogy a világosság,
amely a mostani sötétségben fénylik,
be fogja tölteni a földet
Krisztus megjelenésekor.
Jövel, Úr Jézus!
A világunk a tiéd.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.