Teremtés

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

7. Our world belongs to God—
not to us or earthly powers,
not to demons, fate, or chance.
The earth is the Lord’s.
7. A világunk Istené –
nem a miénk vagy földi hatalmaké,
nem démonoké, a sorsé vagy a véletlené.
A föld az Úré.
For references, see the first paragraph.Lásd az első bekezdés hivatkozásait.
8. In the beginning, God—
Father, Word, and Spirit—
called this world into being
out of nothing,
and gave it shape and order.
8. Kezdetben Isten,
aki Atya, Ige, Lélek,
életre hívta a világot
a semmiből,
formát és rendet adott neki.
See Genesis 1, where Creator, Word, and Spirit call creation into order. For the role of the Word in creation and Jesus as the Word, see John 1:1-14.Lásd 1Mózes 1, ahol a Teremtő, az Ige és a Lélek létrehívja a teremtést. Az Ige szerepéről a teremtésben, valamint Jézusról mint Igéről lásd János 1,1-14.
9. God formed sky, land, and sea;
stars above, moon and sun,
making a world of color, beauty, and variety—
a fitting home for plants and animals, and us—
a place to work and play,
worship and wonder,
love and laugh.
God rested
and gave us rest.
In the beginning
everything was very good.
9. Isten alkotta az eget, földet és a tengert;
a csillagokat az égen, a holdat és a napot,
színes, szép és változatos világot teremtve –
alkalmas otthont növényeknek és állatoknak, és nekünk –
helyet a munkára és játékra,
imádatra és csodálatra,
szeretetre és nevetésre.
Isten megpihent
és pihenést adott nekünk.
Kezdetben
minden nagyon jó volt.
On creation, besides Genesis 1 and 2, see Psalm 19; 33:6-9; and 104.Az 1Mózes 1-2 mellett a teremtésről lásd Zsolt 19; 33,6-9; 104.
10. Made in God’s image
to live in loving communion with our Maker,
we are appointed earthkeepers and caretakers
to tend the earth, enjoy it,
and love our neighbors.
God uses our skills
for the unfolding and well-being of his world
so that creation and all who live in it may flourish.
10. Isten képmására teremtettünk,
hogy szerető közösségben éljünk Alkotónkkal,
a Föld felhatalmazott fenntartói és gondviselői vagyunk,
hogy gondozzuk a Földet, élvezzük,
és szeressük felebarátainkat.
Isten a képességeinket használja
e világ kibontakoztatására és jólétére,
hogy a teremtett világ virágozzék, minden benne élővel együtt.
For the image of God, see Genesis 1:26-27; 9:6; Ephesians 4:24; Colossians 3:10; and James 3:9.Isten képmásáról lásd 1Mózes 1,26-27; 9,6; Ef 4,24; Kol 3,10; Jak 3,9.
11. Together,
male and female,
single and married,
young and old—
every hue and variety of humanity—
we are called to represent God,
for the Lord God made us all.
Life is God’s gift to us,
and we are called to foster
the well-being of all the living,
protecting from harm
the unborn and the weak,
the poor and the vulnerable.
11. Együtt
férfiak és nők,
egyedülállók és házasok,
fiatalok és idősek –
az emberiség minden színfoltja és sokfélesége –
arra hívattunk, hogy Istent képviseljük,
mert mindannyiunkat Isten teremtett.
Az életet Istentől kaptuk ajándékba,
és arra hívattunk, hogy előmozdítsuk
minden élőnek a jólétét,
megvédve a bántástól
a meg nem születettet és a gyengét,
a szegényt és a kiszolgáltatottat.
See Genesis 1:26-27, Galatians 3:26-28, and Acts 2:5-11. On how we treat the vulnerable among us as a measure of justice, see Isaiah 1:15-17 and James 1:27.Lásd 1Mózes 1,26-27, Gal 3,26-28 és ApCsel 2,5-11. Az igazságosság mércéje, hogy hogyan bánunk a közöttünk élő kiszolgáltatottakkal, lásd Ézs 1,15-17 és Jak 1,27.
12. Even now,
as history unfolds
in ways we know only in part,
we are assured
that God is with us in our world,
holding all things in tender embrace
and bending them to his purpose.
The confidence that the Lord is faithful
gives meaning to our days
and hope to our years.
The future is secure,
for our world belongs to God.
12. Már most,
amint a történelem feltárul
számunkra csak töredékesen ismert módon,
meg vagyunk győzödve arról,
hogy Isten velünk van a világunkban,
szerető karjával mindent egybetartva
és mindent az ő tervéhez igazítva.
A bizonyosság, hogy az Úr hűséges,
értelmet ad a napjainknak
és reményt esztendeinknek.
A jövő biztos kezekben van,
mert a világunk Istené.
For the providential care of God, see Isaiah 45:6-7, Matthew 6:25-34, and Luke 12:4-7.Isten gondviselő törődéséről lásd Ézs 45,6-7; Máté 6,25-34; Lukács 12,4-7.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.