Kijelentés

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

31. God gives this world
many ways to know him.
The creation shows his power and majesty.
He speaks through prophets, poets, and apostles,
and, most eloquently, through the Son.
The Spirit, active from the beginning,
moved human beings to write the Word of God
and opens our hearts to God’s voice.
31. Isten a világ számára
több módon is megismerhetővé teszi magát.
Hatalmát és fenségét mutatja a teremtés.
Szól prófétákon, költőkön és apostolokon keresztül,
legkiválóbban pedig a Fiú által.
A Szentlélek kezdettől fogva aktívan arra indított embereket, hogy leírják Isten Szavát, és ő az, aki megnyitja szívünket Isten hangjára.
For general revelation, see Romans 1 and Acts 14; for the inspiration of the Bible, see 1 Timothy 3:14-17 and 2 Peter 1:16-21; and for the full revelation in Christ, see Hebrews 1 and Colossians 1.Az általános kijelentésről lásd Róm 1 és ApCsel 14; a Biblia ihletettségéről lásd 1Tim 3,14-17 és 2Péter 1,16-21; a Krisztusban való teljes kijelentésről pedig lásd Zsid 1 és Kol 1.
32. The Bible is the Word of God,
the record and tool of his redeeming work.
It is the Word of truth,
breath of God,
fully reliable in leading us
to know God
and to walk with Jesus Christ
in new life.
32. A Biblia Isten Szava,
amely lejegyzése a megváltó munkájának, és eszköze is annak.
A Biblia az igazság Beszéde,
Isten lehelete,
maradéktalanul megbízhatóan vezet bennünket,
hogy Istent megismerjük
és Jézus Krisztussal járjunk
új életben.
For the nature of Scripture, see Luke 1:1-4, John 20:30-31, Acts 8:26-39, James 1:18, and references in paragraph 31.Az Írás természetéről lásd Lukács 1,1-4; János 20,30-31; ApCsel 8,26-39; Jak 1,18 valamint a 31. bekezdés hivatkozásait.
33. The Bible tells the story
of God’s mighty acts
in the unfolding
of covenant history.
As one revelation in two testaments
the Bible reveals God’s will
and the sweep of God’s redeeming work.
Illumined and equipped by the Spirit,
disciples of Jesus hear and do the Word,
witnessing to the good news
that our world belongs to God,
who loves it deeply.
33. A Biblia elbeszéli
Isten hatalmas tetteit,
amiben kibontakozik
a Szövetség története.
Az Ó- és Újszövetségben adott kijelentésben
a Biblia bemutatja Isten akaratát
és Isten megváltó munkájának ívét.
A Lélektől megvilágosítva és felvértezve
Jézus tanítványai hallják és cselekszik az Igét,
így tanúskodnak az örömhírről:
a világunk Istené,
aki mélységesen szereti azt.
For God’s mighty acts, see Acts 2 and 7; for our instruction, see Matthew 16:13-19, 1 Corinthians 10:1-11, 2 Timothy 3:14-17, and James 1:19-27.Isten hatalmas tetteiről lásd ApCsel 2 és ApCsel 7; a mi útmutatásunkról lásd Máté 16,13-19, 1Kor 10,1-11; 2Tim 3,14-17; Jak 1,19-27.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.