Megváltás

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

18. While justly angry,
God did not turn away
from a world bent on destruction
but turned to face it in love.
With patience and tender care
the Lord set out
on the long road of redemption
to reclaim the lost as his people
and the world as his kingdom.
18. Bár igazságosan haragszik,
Isten mégsem fordult el
a pusztulásba hulló világtól,
hanem szeretettel fordult felé.
Türelemmel és szerető gondossággal
elindult az Úr
a megváltás hosszú útján,
hogy visszahódítsa népeként az elveszetteket,
és királyságaként a világot.
For God’s response to sin, see Genesis 3:9-15, John 3:16, and Luke 1:68-75; for the aim to restore the kingdom, see Revelation 11:15.Isten bűnre adott válaszát lásd: 1Mózes 3,9-15; János 3,16 és Lukács 1,68-75. A szándékát, hogy az uralmát helyreállítsa, lásd Jel 11,15.
19. Although Adam and Eve were expelled
from the garden
and their days burdened
by the weight of sin,
the Lord held on to them in love
and promised to crush
the evil forces
they had unleashed.
19. Jóllehet Ádám és Éva kiűzettek
a kertből,
és napjaikat megterhelte
a bűn súlya,
de az Úr megtartotta őket szeretetében,
és megígérte, hogy összetöri
a gonosz erőket,
melyeket elszabadítottak.
For God’s kindness to Adam and Eve, see Genesis 3:15-19.Isten jóindulatáról Ádám és Éva felé lásd 1Mózes 3,15-19.
20. When evil filled the earth,
God judged it with a flood
but rescued Noah and his family
and animals of every kind.
He covenanted with all creatures
that seasons will continue
and that such destruction
will not come again
until the last day
when the Lord returns
to make all things new.
20. Amikor a gonoszság betöltötte a földet,
Isten özönvízzel tartott ítéletet,
de megmentette Nóét és családját,
és mindenfajta állatot.
Szövetséget kötött minden teremtménnyel,
hogy az évszakok nem szűnnek meg,
és hogy ilyen pusztítás
nem jön többé
az utolsó napig,
amikor visszatér az Úr,
hogy mindent újjáteremtsen.
For God’s promise not to repeat the flood, see Genesis 9:8-17, 1 Peter 2, and 2 Peter 3; for the final renewal, see Revelation 21:1-5.Isten ígéretét, hogy nem lesz újra özönvíz, lásd 1Mózes 9,8-17; 1Péter 2 és 2Péter 3; a végső megújításról lásd Jel 21,1-5.
21. The Lord promised to be God
to Abraham, Sarah, and their children,
calling them to walk faithfully before him
and blessing the nations through them.
God chose Israel to show the glory of his name,
the power of his love,
and the wisdom of his ways.
The Lord gave them the law
through Moses
and led them
by rulers and teachers,
shaping a people
in whom God is revealed—
a light to the nations.
21. Az Úr megígérte, hogy Istene lesz
Ábrahámnak, Sárának és utódaiknak,
és elhívta őket, hogy hűen járjanak színe előtt,
és megáldotta általuk a népeket.
Isten kiválasztotta Izráelt, hogy megmutassa nevének dicsőségét,
szeretetének erejét
és útjainak bölcsességét.
Az Úr törvényt adott nekik
Mózes által,
és vezette őket
uralkodók és tanítók által,
egy olyan népet formált,
amelyben megjelenik Isten –
világosságul a népeknek.
For God’s promise to Abraham and to his people Israel, see Genesis 12:1-3, Deuteronomy 7-8, and Romans 9; for Abraham’s children as the light to the nations, see Micah 6:8 and Isaiah 60.Isten Ábrahámnak és népének, Izráelnek tett ígéretét lásd: 1Mózes 12,1-3; 5Mózes 7-8; Róm 9. Ábrahám gyermekeit mint a népek világosságát lásd Mik 6,8-ban és Ézs 60-ban.
22. When Israel spurned God’s love—
lusting after other gods,
trusting in power and wealth,
and hurting the weak—
God scattered them among the nations,
yet kept a faithful remnant
and promised them the Messiah:
a prophet to speak good news,
a king to crush evil and rule the earth with justice,
a priest to be sacrificed for sinners.
God promised to forgive their sins
and give them a new heart and a new spirit,
moving them to walk in his ways.
22. Amikor Izráel megvetette Isten szeretetét –
más Istenek után vágyódtak,
a hatalomban és gazdagságban bíztak,
bántották a gyengét –
Isten szétszórta őket a népek közé.
De meghagyott egy hű maradékot,
és megígérte nekik a Messiást:
egy prófétát, aki jó hírt mond,
egy királyt, aki összezúzza a gonoszt és igazsággal uralkodik a földön,
egy papot, aki feláldoztatik a bűnösökért.
Isten megígérte nekik, hogy megbocsátja bűneiket,
új szívet és új lelket ad nekik,
és azt műveli velük, hogy az ő útjain járjanak.
For the scattering, see 2 Chronicles 36 and Isaiah 10:1-11; for the promises, see Isaiah 53, Jeremiah 31, and Ezekiel 36.A szétszóratásról lásd 2Krón 36 és Ézs 10,1-11; az ígéretekről lásd Ézs 53; Jer 31, Ez 36.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.