Új teremtés

Megjegyzés: A magyar szöveg az eredeti fordítástervezete. A Te+Én Református Közösség hitéleti alkalmaira járók közösen dolgozzák fel, és ezzel párhuzamosan születik a magyar változat. A fordítást a jelenlegi állapotában az ő használatukra teszem közzé , valamint köszönettel fogadom a fordítással kapcsolatos (akár egészen apró) észrevételeket, javaslatokat is a hozzászólásokban! A végleges változat szabadon elérhető lesz a CRC honlapján.

(Az igehelyek formázása csak később lesz egységesítve. Jelenleg az
igemutató bővítményhez alkalmazkodik, hogy a bibliai részek a honlapról közvetlenül olvashatóak legyenek.)

55. Our hope for a new creation is not tied
to what humans can do,
for we believe that one day
every challenge to God’s rule
will be crushed.
His kingdom will fully come,
and the Lord will rule.
Come, Lord Jesus, come.
55. A reménységünk az új teremtésről nincs ahhoz kötve,
hogy mire képes az ember,
mert hisszük, hogy egy napon
minden ellenszegülés Isten uralmával szemben
meg fog semmisülni.
A királysága eljön teljességgel,
és az Úr fog uralkodni.
Jövel, Úr Jézus, jövel!
On this hope, see 1 Peter 1:3-12, 2 Peter 3:3-13, 1 Thessalonians 4:13-5:11, and Revelation 11:15.Erről a reménységről lásd 1Péter 1,3-12; 2Péter 3,3-13;1Thessz 4,13-5,11 és Jel 11,15.
56. We long for that day
when our bodies are raised,
the Lord wipes away our tears,
and we dwell forever in the presence of God.
We will take our place in the new creation,
where there will be no more death
or mourning or crying or pain,
and the Lord will be our light.
Come, Lord Jesus, come.
56. Vágyódunk a nap után,
amikor a testünk feltámad,
az Úr letörli a könnyeinket
és örökké Isten jelenlétében élhetünk.
Elnyerjük a helyünket az új teremtésben,
ahol nem lesz többé halál,
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,
és az Úr lesz a világosságunk.
Jövel, Úr Jézus, jövel!
For the coming of the kingdom of God, see Matthew 24, Acts 1:10-11, 1 Thessalonians 4:13-5:11, and Revelation 19:11-16. 1 Corinthians 15 speaks of the resurrection of the body, Revelation 21:4 of the wiping away of tears, and Revelation 21:22-27 of the light of heaven.Isten királyságának eljöveteléről lásd Máté 24; ApCsel 1,10-11; 1Thessz 4,13-5.11 és Jel 19,11-16. Az 1Kor 15 beszél a test feltámadásáról; a Jel 21,4 a könnyek letörléséről és a Jel 21,22-27 a menny világosságáról.
57. On that day
we will see our Savior face to face,
sacrificed Lamb and triumphant King,
just and gracious.
He will set all things right,
judge evil, and condemn the wicked.
We face that day without fear,
for the Judge is our Savior,
whose shed blood declares us righteous.
We live confidently,
anticipating his coming,
offering him our daily lives—
our acts of kindness,
our loyalty, and our love—
knowing that he will weave
even our sins and sorrows
into his sovereign purpose.
Come, Lord Jesus, come.
57. Azon a napon
a Megváltónkat szemtől szemben fogjuk látni,
a megöletett Bárányt és győztes Királyt,
az igazságost és kegyelmest.
Mindent helyre fog állítani,
elítéli a gonoszt és kárhozatra küldi a romlottakat.
Félelem nélkül várjuk ezt a napot,
mert a Megváltónk lesz a Bíró,
akinek a kiontott vére igaznak nyilvánít minket.
Bizalommal élünk,
eljövetelére előretekintve
naponként felajánljuk neki életünket –
jócselekedeteinket,
hűségünket és szeretetünket –
tudva azt, hogy beleszövi
még bűneinket és bánatunkat is
szuverén tervébe.
Jövel, Úr Jézus, jövel!
Revelation 5 describes the Lion and the Lamb. For the just judgments of the Lord, see Revelation 19:1-10. A picture of the multitude of those declared righteous in Christ is found in Revelation 7:9-17. The concept of God weaving all things together is found, among other places, in Romans 8:28-39.A Jel 5 festi le az Oroszlánt és a Bárányt. Az Úr igazságos ítéleteiről lásd Jel 19,1-10. A Jel 7,9-17-ben található a kép a sokaságról, akik Krisztusban igaznak nyilváníttatnak. A gondolat, hogy Isten mindent egybesző (egyéb helyek mellett) a Róm 8,28-39-ben található.
58. With the whole creation
we join the song:
“Worthy is the Lamb, who was slain,
to receive power and wealth
and wisdom and strength
and honor and glory and praise!”
He has made us a kingdom of priests
to serve our God,
and we will reign on earth.
God will be all in all,
righteousness and peace will flourish,
everything will be made new,
and every eye will see at last
that our world belongs to God.
Hallelujah! Come, Lord Jesus!
58. Az egész teremtett világgal együtt
csatlakozunk be az énekbe:
„Méltó a megöletett Bárány,
hogy övé legyen az erő és a gazdagság,
a bölcsesség és a hatalom,
a tisztesség, a dicsőség és az áldás!”
Ő tett bennünket papok királyságává,
hogy Istenünket szolgáljuk,
és uralkodni fogunk a Földön.
Isten lesz minden mindenekben,
az igazságosság és béke virágzik majd,
minden újjá lesz,
és végül minden szem meglátja,
hogy a világunk Istené.
Hallelujah! Jövel, Úr Jézus!
For the imagery of this paragraph, see Exodus 19:5-6, Isaiah 40, 1 Peter 2:9-10, and Revelation 4-5.Ennek a bekezdésnek a képi világát lásd 2Mózes 19,5-6; Ézs 40; 1Péter 2,9-10; Jel 4-5.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.